Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile cadde bulvar ve meydanlardaki yapıların cephe tasarımları renkli kaplamaları çatı kaplamaları malzemesi ve renkleri gibi estetiğe dayalı unsurların belirleneceği binanın ve çevresinin güzelleştirilmesi, binalar arasında uyum sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenebilmesi, örnek cadde ve cepheler önerilemsi amacı ile oluşturulacak olan Estetik Kurul’a önerdiği isimler;

1.      Ertuğrul ÖZAKDEMİR

2.      Şevki VANLI

3.      Yurdanur SEPKİN

4.      Ziya TANALI

5.      Semra TEBER

6.      Rezzan ÖNEN

7.      Sait KOZACIOĞLU

8.      Nuray BAYRAKTAR

9.      Baran İDİL
Arasından;

1.      Yurdanur SEPKİN

2.      Semra TEBER

3.      Ziya TANALI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin temsilcisi olarak seçilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

                                                ESTETİK KURULDA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Estetik Kururun temel değerlendirme zemini, sunulan projelerin ve çağdaş tasarım ortamının bağlamsal nitelikleri olacaktır. Burada bağlamsallık kavramı salt fiziksel çevre ile kısıtlı olamayan, zamana yönelik bilinçliliği, kültürel zemine yönelik sürekliliği ve dönüşümleri içeren genel bir kavram olarak ele alınmaktadır.

Kurul, yapıların kentsel ifadelerini, evrensel ölçütlerle oluşan doluluk, boşluk, ölçek, oran, renk, uyum, karşıtlık, özgürlük ve referans verme gibi değerleri kendi özgün bağlamları içinde o bağlamın getirdiği esneklik ve farklılıkları da gözeterek değerlendirilecektir.

                                ESTETİK KURULA GÖNDERİLECEK BELGE VE PROJELER

1-  a) Dilekçe
b)  1/1000 ölçekli imar planı.
c)  İmar durum belgesi.
d)  Yol kotu (tabii zeminden kot alan parsellerde tabii zemin etüd notu),
e) Çalışmaları içeren bir adet CD.

2-  1/200 ölçekte varsa komşu parselleri de gösteren vaziyet planı
     Peyzaj tasarım öğeleri (otopark, zemin kaplamaları, kentsel donatı elemanları), çatı kotu üstünde yer alan asansör makine  dairesi, tüm tesisat üniteleri ve baealar. kotları ile birlikte gösterilir.

3-  Sokak ve meydandan alınan, mevcut yapıların cephelerini ve sokak karakterini ortaya koyan ve öneri yapıya da aynı     oranda yer veren ölçeksiz bilgisayar çıktısı fotoğraf-siluetler. (caddenin her iki yüzünü gösterecek şekilde)

4-  Kurulca gerekli görüldüğü takdirde, önemli aks ve yerler için 1/500 maket (yakın çevresi ile birlikte) ve perspektifler.

5-  1/100 veya 1/50 ölçekli planlar, ön. yan ve arka görünüşler.
Çizimlerde: düşey ve yatay yağmur boruları, asansör kulesi, ısıtma ve soğutma üniteleri (cephe yüzeyi veya çatı üzerindeki), bacalar, cephedeki yüzey farklılıkları, (gereksiz ve yapının bütünü ile bağdaşmayan süslerden arınmış) balkon, korkuluk ve       dekoratif öğeler gösterilecek, renk ve malzemeler belirtilecektir. Görünüşler, oranları belirtecek şekilde siyah beyaz ve ayrıca renkli olarak hazırlanacaktır. Ayrıca bitkisel peyzaj planlaması cephe çalışmasında gösterilebilir.

6-   En az bir sistem kesiti.
Malzemeleri de belirtecek şekilde çatıdan temele kadar tüm katları (tip katlardan birini) içerecek biçimde dü/.enlenmelidir. Balkon korkulukları dekoratif öğeler içeriyorsa bu görünüşlerin ayrıca eklenmesi gerekir.

7-   Rapor
Çevreyle görsel ilişki, özgün tutum, karakteristik cephe düzeni, renk ve malzeme tercih nedenleri, doku, dolu boş oranı, uyum ve karşıtlık açısından kente görsel açıdan katkısı vb. konularda açıklamaları (en fazla 2 sayfa) içermelidir.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.05.2005 GÜN VE 1303 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS ve USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

MADDE 1-AMAÇ

Bu Yönergenin amacı, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yerlerde Başkentin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları geliştirmek: bu bağlamda. Büyükşehir sınırları içerisinde yerleşik, ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve anayollarda cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek üzere anılan projeleri incelemek ve görüş bildirmek üzere oluşturulan Estetik Kurul'un çalışma kurallarını belirlemektir.

MADDE 2- KAPSAM

Bu Yönerge; Estetik Kurulu'nun kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

MADDE 3- YASAL DAYANAK

Bu Yönerge 3194 Sayılı Yasanın l ve 21. Maddeleri ile 5216 sayılı Yasanın 1, 7/g ve 21. Maddelerindeki esaslara dayanılarak düzenlenmiştir.

MADDE 4-TANIMLAR ve KISALTMALAR

Estetik Kurul: Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2004 gün, 1372 sayılı kararına göre 7 kişiden oluşan kuruldur. Bu Yönetmelik / Yönerge de :
Kurul: Estetik Kurul
Uygunluk Belgesi: Estetik Kurulca incelenen projelerin uygunluğuna ilişkin belge, Büyükşehir Belediyesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediyeler: İlçe ve İlk kademe belediyeleri ifade edilmektedir.

MADDE 5-ESTETİK KURULUN OLUŞUMU

En az üç Estetik Kurul oluşturulur. İhtiyaca göre kurul sayısını arttırmaya ve hangi ilçe ile ilk kademe belediyesinin hangi kurula bağlanacağı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.
Her Kurul; İmar Daire Başkanlığı'ndan alınan iki teknik eleman, ilgili ilçe ve ilk kademe belediyesinden bir teknik eleman, Mimarlar Odası Ankara Şubesinin belirleyeceği üç adaydan Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek bir kişi. üniversitelerin mimarlık, şehir planlama, peyzaj, kentsel tasarım ve benzeri bölümlerinden Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek Üç kişi olmak üzere 7 kişiden oluşur.
Büyükşehir Belediye Başkanı, Kurul Başkanını üniversite üyeleri arasından görevlendirir. Başkan yardımcısı ise Kurul üyeleri tarafından seçilir, Kurul'a Başkanın yokluğunda yardımcısı başkanlık eder.

MADDE 6- ESTETİK KURUL ÜYELİK SÜRESİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Kurul üyelik süresi bir yıldır. Bu Süre sonunda yerine yeni bir seçim yapılmayan üyenin Kurul üyeliği devam eder.
Kurul'da iş hangi ilçe ve ilk kademe belediyesine ait ise o belediyenin teknik temsilcisi yer alır.

MADDE 7-ESTETİK KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ:

Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
Kendisine sunulan mimarlık projelerini özellikle cephe, çatı renk ve malzemeleri ile estetik yönünden inceleyerek bunların yapılması için uygunluk görüşü vermek.
Örnek ve güzel bina cepheleri, caddeler, meydanlar ve anayollar elde etmek için kentsel tasarıma dayalı olarak ilke kararları almak.
İlke kararları doğrultusunda yapılacak her ölçek ve türde mimarlık - mühendislik, peyzaj, kentsel tasarım projelen, imar planlarım inceleyerek uygunluk görüşü vermek; yapılacak ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirlemek.
Kurulun görev alanı: Ankara Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde Büyükşehir yetkisine ve görev alanına girewn meydan,  bulvar, cadde ve ana yollar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ve kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarıdır.

MADDE 8-ESTETİK KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kurulun toplantı gündemi İmar Dairesi bünyesinde oluşturulacak Sekreterlikçe hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı/sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur. Gündem içeriği için üyeler de öneride bulunabilir.
Kurul haftada en az iki kez Sekreterliğin Kurul Başkanına danışarak belirleyeceği gün, saat ve yerde toplanır.
Kurul toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Oylamada eşitlik durumunda Kurul Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır. Kurul olumsuz veya olumlu karar gerekçelerini kararlarında açıklar. Kararlar ve gerekçeli metin kararlan ile proje ve ekli belgelerin bir örneği Kurul üyelerince imzalanır.
Kurul proje müelliflerinin toplantılarda açıklama yapmasını isteyebilir.
Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Kurul'un toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

MADDE  9-ESTETİK KURULA SUNULACAK BELGELER - PROJELER  İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Uygunluk için Büyükşehir Belediyesine yapılacak başvurularda:
2 takım gerekli detay, sistem plan, kesiti ve görünüşünü de içeren bilgisayar ortamında (CD)mimari uygulama projesi,
2 takım gerekli ve yeterli detaylarla tüm ada cephesini gösteren siluet peyzaj/kentsel tasarım projesi,
Mimarlık, kentsel tasarım açıklama raporları.
Plan notlarını da içeren imar durumu ve yol kotu tutanağı İstendiğinde, binanın yakın çevresi ile birlikte maket verilir.
Cephe çizimleri renkli olabilir.
Cephelerde ve sistem kesitlerinde kullanılacak malzeme ile renkler özellikle belirtilecektir.

MADDE 10-İNCELEME ve KARAR SÜRELERİ

Kurul,  ilgili belediyelerden belgeleri gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç iki haftada inceleyip sonuçlandırarak karara bağlamak zorundadır.
Kurul, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanına ait kentsel tasarım, mimari projelerini ise en geç 3 hafta içerisinde inceleyerek karara bağlar.

MADDE 11-ESTETİK KURULCA ALINAN KARARLARIN DAĞITIMI

Kurullara verilen ve kurullarca incelenerek karara bağlanan proje, ve belgelerin suretleri Sekreterlikçe imzalanır ve mühürlenir.
Alınan kararlar ve ekleri yazışma usullerine göre Sekreterlik tarafından ilgili yerlere dağıtılır.

MADDE 12-ESTETİK KURULCA ALINAN KARARLARA UYMA ZORUNLULUĞU

Kurul kararları kesindir.
Belediyeler olumlu kurul kararlarına bağlanmayan yapılara yapı izni (yapı ruhsatı) veremez, inşaat uygulaması yapamaz.

MADDE 13-ESTETİK KURULUN BÜRO, SEKRETERLİK, RAPORTÖRLÜK ARŞİVLEME HİZMETLERİ
Kurulların büro, sekreterlik, raportörlük ve arşivleme hizmetleri İmar Daire Başkanlığınca yürütülür.
Kurullarda değerlendirilecek konular için başvurular imar Dairesi Başkanlığındaki "Kurul Sekreterliği"ne doğrudan yapılır.

MADDE 14- HUZUR HAKKI

Kurul üyelerine toplantı başına net 200.00 YTL,.
İlgili belediyelerin teknik personeline ise toplantı başına net 50.00YTL huzur hakkı ödenir.
Huzur hakkı ödemesi ayda en fazla 8 toplantı sayısını geçemez.

MADDE 15-YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge Büyükşehir Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 16-YÜRÜTME

Bu Yönerge Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütür.

 

Okunma Sayisi : 20641
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları