Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

İhalelerde Danışmanlık Hizmeti Sıkça Sorulan Sorular

 

SORU – 1) Yeni kurulmuş bir A.Ş.. firmasının Kik (4734 sayılı ) te hangi tür ihaleye girme hakkı bulunmaktadır?( 1 aylık aktifliği bulunmaktadır.)

 

CEVAP;  Kuruluşu yeni tamamlanmış bir A.Ş. firması ;

 

HİZMET İhalelerinden (İLK YIL) İş deneyim ve Bilanço/Gelir Tablosunun istenmediği tüm  HİZMET ALIM İhalelerine katılabilecektir. (DAHA SONRAKİ YILLAR) İş deneyim Sahibi olmuş ise tüm  Hizmet Alım İhalelerine katılabilir.

 

YAPIM İhalelerine ise: Firma Hakim Ortağına ait (% 51 den fazla hisse ve en az 1 yıl kesintisiz şartı ile)  İş Deneyim belgesi mevcut ise 1 yıl sonra veya Mezuniyet Belgesi (% 51 den fazla hisse ve en az 5 yıl kesintisiz şartı ve İlan Şartnamesinde “İş Deneyime”  denk Mezuniyet Belgesi olarak MİMAR belirtilmesi şartı ile 5 yıl sonra Yapım İhalelerine katılabilir.

 

Önemli bir başka husus ise firmalar sadece Ticaret Sicil Gazetesindeki Faaliyet Alanları dahilinde ihalelere girebildiğinden Firma İştigal konuları titizlikle yazılmalıdır.

 

SORU – 2) A.Ş. nde Mimar diplomasının 4734 sayılı ihale kanununda kullanılabilir olması için şart nelerdir?(ortak şartı, ortaklık kaç yıl olmalı vs.)

 

CEVAP;  Mimarlık Diploması ile Yapım İhalelerine İstekli olabilmek şartı

 

En önemli şart öncelikle söz konusu işe ait ilan ve Şartnamede İş Deneyime denk Mezuniyet belgesi olarak MİMAR lık diplomasının ifade edilmesi gerekmekte olup LTD  ve  AŞ  benzeri  tüzel kişi firmalarda    mimarlık diploması ile ihalelere katılabilmek için  en az % 51 hisseye sahip olunması bu hissenin en az 5 yıl korunması ve bu hususun ORTAKLIK DURUM BELGESİ ile kanıtlanması gerekmektedir.

 

Gerçek Kişi olarak ifade edilen Şahıs firmalarında ise Firma kuruluşundan hemen sonra  Mimarlık Mezuniyet Belgesi ile ihalelere istekli olunabilmektedir.

 

SORU -3) 1992 yılında mezun olmuş ( 26 yıllık)  bir mimarın ne kadar tutarlık bir ihaleye girme hakkı bulunmaktadır?

 

CEVAP;  1 Şubat 2019  - 31.01.2020 tarihleri için Mezuniyet Belgelerinin yıllık değeri 334.368,00 TL dir.

 

Kişinin kendi şahsına ait bir İş deneyimi yok ise Mezuniyet Belgesinin 15 yılı değerlendirilmekte ve Diploma değeri 15 *  334.368,00 TL  = 5.015.520,00 TL olmaktadır.

 

Kişinin kendi şahsına ait bir iş deneyimi var ise Mezuniyet Tarihi ile İhale Tarihi arasında Yıl/Ay/Gün hesabı yapılarak Mezuniyet belgesinin değeri hesaplanmaktadır.

 

ÖRNEK: İhale Tarihi:                       15.02.2019

Diploma tarihi               20.06.1998

Değerlendirme:             20 YIL 8 AY 5 GÜN

 

BELGE DEĞERİ                                  20 YIL * 334.368,00 TL              = 6.687.360,00 TL

                                                            8 AY  *    27.864,00 TL             =    222.912,00 TL

                                                            5 GÜN *       928,80 TL             =        4.644,00 TL

TOPLAM BELGE DEĞERİ                                                                                   6.914.916,00 TL

 

Bu mezuniyet belgesi ile  % 100 iş deneyim istenen ihalelerde 6.914.916,00 TL

 

VE;

 

% 50 İŞ DENEYİM BELGESİ İSTENİLEN İHALELERDE İSE 13.829.832,00 TL teklif verebilir. 

 

ARA DEĞERLER İÇİN ENTERPOLE İLE DİPLOMA DEĞERİ HESAPLANIR

 

 

SORU -4) Serbest çalışan bir mimarın şantiye şefliğinin bulunması halinde iş deneyim belgesinin (iş yönetme) düzenlenmesi için ilgili belediyeye mi başvurmalıdır. Ayrıca, ihalelerde iş deneyimlerin tutarları her bir ihale için tek tek mi baz alınmaktadır?

 

CEVAP;  Özel Sektöre yapılmış işlerde İş deneyim Belgesi düzenlenmesi ile ilgili düzenlemeler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Belge için Başvuru” başlıklı 45 nci maddesinin (e) fıkrası  ile (h) fıkralarında  düzenlenmiş  olup düzenlemeler aşağıda gösterilmiştir.

 

e)(Değişik: RG-30/7/2011-28010; Değişik: RG-7/6/2014-29023, Yürürlük:19/8/2014) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

h) (Ek bent: RG-7/6/2014-29023, Yürürlük:19/8/2014) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, sözleşme konusu iş kapsamında proje müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

Bu ifadeye göre, özel sektöre taahhüt edilmiş yüklenici bünyesinde çalışanlar; yapılan iş Belediye sınırları dahilinde ise ilgili Belediyelere, Mücavir alan sınırı dışında ise ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine dilekçe ve istenilen diğer belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Burada önemli bir başka husus bu düzenlemeler Özel sektöre taahhüt edilmiş yüklenici bünyesinde çalışanlar için olup özel sektöre taahhüt edilmiş ALT YÜKLENİCİ bünyesinde çalışanlara İş Deneyim Belgesi düzenlenmemektedir.

İş deneyim Belgelerinde yazılı olan  “BELGE TUTARI” ASLA VE ASLA değişmemekte olup 15 yıl geçerlidir.

Ancak Belge Tutarı;

Temel Endeks olarak; Sözleşme Tarihi

Güncel Endeks olarak: İstekli olunacak İhalenin ilan tarihi baz alınarak Belge Tutarı Güncellenmektedir

Ayrıca; Yapım İhalelerinde %50 ile %100 aralığında İş Deneyim Belgesi istenilmekte olup gerek güncelleme ile bulunan değer, gerekse ihalelerde istenilen İş Deneyim Oranına göre Maksimum Teklif verilecek değer bulunmaktadır.

ARA DEĞERLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİNİN VERECEĞİ MAKSİMUM TEKLİF ENTERPOLE İLE HESAPLANACAKTIR.

 

 

SORU – 5) Hizmet Alımları İhalelerinde, sunulmayacak belgeler tablosunun kullanılmayarak, iş deneyim belgesi, ticaret sicil gazetesi, teminat mektubu vb. belgelere aslı görülmüştür yaptırılması, ihale dışı kalmaya neden olabilir mi?

 

CEVAP – 5) Gerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 31 ve Gerekse Hizmet alım ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31nci maddesinin 1 nci paragrafı aşağıda  belirtilmiş olup;

 

Belgelerin sunuluş şekli

          MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

 

İstekliler 

a)     Yeterlilik belgeleri olarak istenilen tüm evrakların Noter onaylı Birinci suretlerini,

b)    Ya da bu belgelerin idarece görülmüş suretlerini

c)     Ya da bazı belgeleri sunulmayacak belgeler listesini doldurarak   sunabilirler.

 

“İdarece Aslı Görülmüştür” yapılması ihaleden değerlendirme dışı bırakılmasının bir sebebi olamaz. . . .

 

Ancak  idareye  aslının gösterilmesi gereklidir.  Başka bir ifade ile  idareye  ASIL YERİNE  SURET   gösterilmiş ise bu  durum   ASLI  İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR   değil   SURETİ İDARECE  GÖRÜLMÜŞTÜR” anlamını taşımaktadır. Bu durum ihaleden değerlendirme dışı bırakılmanıza sebep olabilir.

 

 

Önemli Başka Bir Husus;

 

İhaleden önce idarenin yetkili elemanı yok ise veya  aslını gösterecek kadar zamanınız kalmadı ise   hem aslını  hem  de  fotokopi suretlerini aynı zarf içine  koyunuz.   İhaleden sonra bir dilekçe yazarak  evrakların iadesini talep edebilirsiniz.

 

Okunma Sayisi : 3074
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 01.06.2020 - 13:55:09
Şu an 60 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları