-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitim Seminerleri başlıyor…

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları kapsamında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her il için ayrı düzenlenecek 2007 yılı bilirkişi listeleri için başvurular başlamış ve 17 Kasım 2006 tarihinde sona ermiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesince belirlenecek listelerde yer alacak 2007 yılı Kamulaştırma Bilirkişilerinin, bilirkişilik konusunda düzenlenecek meslek içi eğitim çalışmalarına katılmaları zorunluluğu nedeniyle düzenlenen Bilirkişilik Eğitim Seminerleri

04–09 Aralık 2006 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik cad. no:17/11 adresinde gerçekleştirilecektir. Seminerlere bilirkişilik başvurusu yapan üyelerimiz  ile birlikte isteyen üyelerimiz de katılabilirler.

 

TMMOB ve KESK’in 2007 Bütçesini Protesto Eylemi

KESK, TMMOB ve TTB tarafından 13 Kasım–1 Aralık 2006 tarihleri arasında 2007 Bütçesine yönelik olarak ortaklaşa gerçekleştirilen Referandum'un sonuçları 5 Aralık 2006 Salı günü KESK, TMMOB ve TTB tarafından TBMM Dikmen Kapısı önünde Saat 12.30’da yapılacak kitlesel basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacaktır. 2007 bütçe oylamasına katılmak için www.mimarlaroasiankara.org adresini kullanabilirsiniz.


 

2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


01–31 Aralık 2006 tarihleri arasında Muhasebe Çalışma Saatleri

2007 yılı öncesinde yıllık üye ödentilerini yatırmak isteyen üyelerimiz için Şube muhasebesi, 1 Aralık 2006 – 1 Ocak 2007 tarihleri arasında hafta içi 09.00–12.30, 13.30–19.00, Cumartesi 12.00–15.00 arası açıktır. 2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir.


Ankaram Platformunun 3. yıldönümü

Yerel gündemleri takip ederek ya da kendisi gündem yaratarak Ankara’nın yaşanabilir bir kent olması yönünde kamuoyu oluşturmak, toplumsal katılımı ve kent duyarlılığını artırmak amacı ile Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubelerinin öncülüğünde 3 yıl önce kurulan Ankaram Platformu’nun ilkeleri ve çalışma programı ile ilgili toplantısı 2 Aralık 2006 Cumartesi günü saat 16.30’da, ODTÜ Mezunları Derneği’nde gerçekleştirilecektir.


 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Sesli İleti Servisi [MİM/sis] yayında

E-oda projesi kapsamında gerçekleştirilen ve bir süredir yayında olan MİMSİS ile güncel haberleri takip etmek, oda etkinliklerinden haberdar olmak ve kaliteli müzik dinlemek için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYON BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı Faruk Çelik’le İmar Kanunda yapılması gündemde olan değişiklikler hakkında görüşme yapıldı. Yapılan görüşmelerde özellikle deprem davalarında proje müellifliği ve fenni mesuliyet sorumlulukları geçmişe dönük sorgulamalardaki süre aşımı konusunda bilgi aktarılmıştır.


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmiştir. Aşağıda belirtilen konular üzerine bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

Aralık 2006
Haber Bülteni
Dosya: Engelliler


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Ulaşım Komisyonu Toplantısı
Tarih: 5 Aralık 2006
Saat: 18.30
Yer: Mimarlar Odası

Telif Hakları Komisyonu Toplantısı
Tarih: 4 Aralık 2006
Saat: 12.00
Yer: Mimarlar Odası

Karabük 100 Evler Mevkii için dava açıldı

Kardemir AŞ’nin talebi üzerine 100 Evler mevkiinin kısmen yeşil alandan çıkarılarak iş merkezi ve hastane olarak düzenlenmesine ilişkin tadilat talepleri Belediye Meclisi’nin 6 Eylül 2006 tarih 22 no’ lu oturumunda kabul edilmiştir.
100 Evler Mevkii Karabük Demir Çelik fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinden itibaren fabrikanın kuruluş çalışmalarına paralel olarak yapılan ilk işçi evleri, hâlihazır durumda imar planında kentsel park alanı ve belediye hizmet alanı olma niteliğindedir.  Şehrin merkezinde ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede yer alan 100 Evler’in yeşil alandan ticari alanlara dönüştürülmesi kamu zararı olduğu gibi, şehircilik ve planlama ilkelerine de aykırıdır. Söz konusu gelişme ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Karabük Temsilciliği 8 Kasım 2006 Perşembe günü basın açıklaması yapmış ve bölgede bulunan diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak olarak 1 Aralık 2006 tarihinde dava açmıştır.


Safranbolu’da kaçak yapılaşma için dava açıldı

Karabük İli Safranbolu İlçesi Yenimahalle mevkiinde olan taşınmaz üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin 12.7.2006 tarih ve 2970 numaralı Safranbolu Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün işleminin ve bu işlemin dayanağı olan 24.10.2005 tarih ve 191 sayılı Safranbolu Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1\1000 ölçekli plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmenin durdurulması için 1 Aralık 2006 tarihinde dava açılmıştır.

Atatürk Orman Çiftliği’nde neler oluyor?

5524 sayılı kanuna dayanarak Atatürk Orman Çiftliğine dair Büyükşehir Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlayarak meslek odaları ve üniversitelere 17.10.2006 ve 27.10.2006 tarihlerinde olmak üzere iki adet tanıtım toplantısı düzenlemiştir. Son olarak da plan AOÇ Nazım İmar Planı ile birlikte 27 Kasım 2006 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Tüm bu gelişmeler üzerine TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir Basın Açıklaması yapmıştır.

“24.3.1950 tarih ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa eklenen, 21.06.2006 tarih ve 5524 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesine; Yol, meydan, alt geçit, üst geçit, raylı geçiş, tünel ve yeraltı hizmetleri için kamu yararı gözetilerek planlama, AOÇ mülkiyetinin dış çeperlerinde Mülkiyet mülahazasıyla hukuki ihtilafların olduğu plan bölgesinde kamu mülkiyet hakkını azaltmak ve herhangi bir değer kaybına sebebiyet vermeksizin ada ve parsellerde düzenleme hakkı, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin planlarında görülen ve yasa metninde de anlaşılacağı üzere fiilen kullanılan Hayvanat Bahçesi’nin Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Atatürk Orman Çiftliği arasında yapılacak protokolle Hayvanat Bahçesi içerisindeki işletmelerle intifa hakkı verilmektedir…"


Türkiye İş Bankası binasının üzerindeki gecekondu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 1998 yılından bu yana yıkılması için girişimlerde bulunduğumuz Ulus’taki Cumhuriyet dönemi yapılarından Türkiye İş Bankası ‘nın çatısındaki kondu geçen sürede hala yerinde…


Ankara Kız Lisesi

Erken Cumhuriyet dönemi önemli miraslarından olan Ankara Kız Lisesi ünlü mimar Ernst Arnold Egli (1893-1974) tarafından 1930 yılında tasarlanmış ve binanın inşası 1935 yılında bitmiştir. Ankara Kız Lisesi yeni kurulan Cumhuriyet’le birlikte uygulamaya konulan çok boyutlu modernleşme projesi içerisinde, eğitimin modernizasyonu için gerekli olan kız öğrencilere de erkek öğrencilerle eşit imkanlarda modern bir eğitim sunulması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Binanın konumu ve işlevleri bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenmiştir.

Böylesi tarihsel öneme sahip olan bina şu anda harap durumdadır. Senelerce hor kullanılması ve eskimeye karşı önlem alınamamış olmasından dolayı binanın bir erken Cumhuriyet dönemi ürünü olduğu bile seçilememektedir. Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneğinin başlattığı ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin destek olduğu çalışmalarla 2005 yılında Bahçesinin Numune Hastanesine tahsisi engellenmiştir.

Son olarak binanın ana kucağı şeklinde tasarlanmış bahçesinin kullanılamayacak durumda olması ve civardaki diğer eğitim binaları ile olan ilişkisinin kopmuş olması bahane edilerek otopark haline getirilme girişimleri üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar ile ilgili 02.12.2006 Cumartesi günü Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği ile birlikte saat:11.00’da Basın açıklaması yapılacaktır. Bu bahçenin yeniden okula kazandırılması hem okulun sahip olduğu kampus ortamına kavuşması açısından, hem de kültürel ve tarihsel bir birikimin Ankara kentine yeniden kazandırılması anlamında önemlidir.


Milli Komite Genel Sekreteri Sadık Tural’la görüşüldü

Bir süredir Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili çalışmalar yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi 01.12.2006 tarihinde Milli Komite Genel Sekreteri Atatürk, Yüksek Tarih ve Dil Kurumu Başkanı Sadık Tural’la bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Atatürk Kültür Merkezinin taşıdığı isim ve şehir içerisindeki konumu bakımından önemli bir alan olduğu, buna göre alanda gerçekleştirilecek projelerin, bu anlam ve önemi vurgulayacak şekilde kurgulanması gerektiği belirtildi. Diğer taraftan alana yönelik gerçekleştirilecek kültür projelerinin ortadan kaldırılmasının, gerek kentin kültürel yaşamı, gerekse de ülkenin mali kaynakları açısından olumsuz bir tavır olacağı Sayın Sadık Tural’a iletilmiştir.

İnci Şanlıtürk’ü kaybettik

1947 doğumlu 5842 sicil No’lu üyemiz İnci Şanlıtürk’ü kaybettik. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

 

2006 yılı “I. Ulusal Mimarlık Koruma ödül töreni gerçekleştirildi

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın I. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri, 28.11.2006 tarihinde Milli Kütüphane Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine verilmiştir. Ödül töreni sonrasında kokteyl ve sergi açılışı yapılmıştır. Sergi, Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda 02.12.2006 tarihine kadar açık kalacaktır. 


3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engelliler ve yaşadıkları sorunlar dünyada olduğu gibi yurdumuzda da toplumu yakından ilgilendiren bir insanlık sorunu olarak her geçen gün daha da önem arz etmektedir. Engelli haklarını hukukuyla, eğitimiyle ve istihdamıyla bir bütün olarak ele almak suretiyle insan onuruna yakışır yaşam risklerine karşı koruyucu bir ulusal politika izlenmesi şarttır. Engellilere tanınan haklar bir bağış, bir iyilik değil onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklardır. Engellileri insanca yaşatacak ortamları hazırlamak, üretici olarak topluma kazandırmak toplumların en önemli yükümlülüklerindendir. Engelli vatandaşların hakları Anayasa tarafından güvence altına alınmış olmasına rağmen, hükümetinin çıkarttığı yasalarla icraatta engelli vatandaşlara yönelik hiçbir olumlu adım atılmamıştır.


Tekstil Mimarisi: Tasarım ve Uygulama” Konferansı

Gergili esnek örtü sistemleri ve mimarisi ilgili olarak ONArt Yapı Sistemleri “Tekstil Mimarisi: Tasarım ve Uygulama” konulu bir konferans verecektir. Bu konferans 08 Aralık 2006 Cuma günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu’nda yapılacaktır.


1.Türk - Alman Sanat Buluşması “Baskın Kültürlerin Ötesinde“

01–03 Aralık 2006 tarihleri arasında Alman Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde tema hakkında sergiler, söyleşiler, filmler ve okumalar gerçekleştirilecektir.
Almanya’da yaşayan Türk asıllı sanatçılar  yeni ortaya çıkan  bir sanatı temsil etmektedirler. Bu sanat anlayışı Türk ve  Alman kültürünün baskın kalıplarını içinde barındırmamaktadır. Yerleşik sanat anlayışının dışında geliştiği için özel bir canlılık taşımakta, yeni bir bakış açısı getirmektedir. Hemen her sanat dalında ortaya çıkan bu Türk-Alman sanatı; Türk, Alman ve uluslararası film ödüllerini toplamakta, ulusal ve uluslararası sergilerde tanıtılmakta ve edebiyat çevrelerinde yeni ve önemli bir edebiyat türü olarak  tartışılmaktadır. 

 

 

 SEMİNER & WORKSHOP “Kültür Miraslarının Korunmasında İtalyan Mimari Restorasyon ve Kentsel Dönüşüm Deneyimleri, Malzemeleri ve Teknolojileri”

İstanbul’un 2010 yılı için Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle yapılacak olan restorasyon çalışmaları ve projeleri göz önüne alınarak “İtalyan Başkonsolosluğu” ve “İtalyan Ticaret Merkezi” tarafından, “İstanbul 2010 Girşim Grubu” işbirliği ile 12 - 13 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir seminer ve workshop düzenlenecek.


 


ARKIMEET 2006 yılı etkinlikleri

ARKIMEET 2006 yılı etkinliklerinden ikincisinde Winy Maas, Jacob van Rijs ve Nathalie de Vries tarafından 1991 yılında kurulan MVRDV’yi konuk ediyor. Etkinlik 12 Aralık 2006 tarihinde saat 19.00’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek.


Gelin bu yapbozu birlikte tamamlayalım!

ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından altıncısı düzenlenen Geleneksel Yardım Kampanyası 20 Aralık 2006'ya kadar kitap ve kırtasiye yardımları belirlenmiş olan beş okul için devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için 210 60 11’i arayabilirsiniz.


TAKSAV 11. Uluslararası Tiyatro Festivali

Türkiye’nin Uluslar arası özellikler taşıyan ve devamlılığını sürdürebilen birkaç festivalinden biri olan 11.Uluslararası Tiyatro Festivali 17 Kasım–06 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Festivalin programında 56 oyun ve etkinlik, 6 ayrı sahnede dört sokak tiyatrosu ve üç atölye çalışmasıyla Ankara’ lı tiyatro severlerle buluşacak.


Archiprix 2006 Türkiye Sergisi

Archiprix 2006 Türkiye yarışmasına katılan tüm projelerin izlenebileceği sergi
23 Kasım – 08 Aralık 2006 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde dolaşıma açık olacak.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

 

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Kayseri Şube’den Afiş Yarışması: “Işık ve Mekan…Sinan”

Son Teslim Tarihi 9 Şubat 2007

 

 

 

 


Kudüs Bezalel Akademisi Yeni Kampüs Yarışması

Son Teslim Tarihi : 11 Ocak 2007


Berkeley Mimari Makale Yarışması: Toplumsal Mimari

Son Teslim Tarihi : 10 Aralık 2006
Dublin Üniversitesi Kampüs İnşaatı Yarışması

Son Teslim Tarihi Mart 2007

7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi Uluslararası Mimarlık Ödülleri

Son Tarih 15 Aralık 20062. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Bioiklimsel Mimarlık Tasarımları Yarışması

Son Teslim Tarihi 12 Ocak 2007


 

Gürel Ödülü 2007

Son Teslim Tarihi: 05 Mart 2007


 

"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007
“AOÇ Yasası’nda değişiklik yaparak, alan üzerinde yetki sahibi kılınmak istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin planları tartışılmaya devam ediliyor.

AOÇ Yasası’nda değişiklik yaparak, alan üzerinde yetki sahibi kılınmak istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin planları tartışılmaya devam ediliyor.
Koruma Kurulu’nda önceki günkü toplantısının ardından, dün basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri Yeşim Uysal, Cumhuriyet tarım endüstrileşmesi modeli olan yapıların, bira, süt ve peynir fabrikaları gibi yerlerin AOÇ’den çıkarılmasına…. “


Acar kulelerinin önlenemez yükselişi! (MİLLİYET – 30.11.2006)


 

Kaçak kazı yaparken antik kent buldular (ZAMAN-30.11.2006)


 

Zonguldak'ta bir tarih yok oluyor (BİRGÜN - 30.11.2006)


 

Dünya mirası "PAMUKKALE - HİERAPOLİS" nasıl kurtulur? (BİRGÜN – 30.11.2006)


 

Pamukkale'ye özel yasa girişimi (CUMHURİYET-29.11.2006)


 

Hızlı trene 'uzay istasyonu' gibi terminal binası inşa edilecek (ZAMAN–29.11.2006)


 

Talanı hiçbir hükümet durdurmadı ( MİLLİYET - 28.11.2006)

 

TMMOB'DEN TEPKİ 'Dönüşüm değil, rant yasası' (Cumhuriyet – 27.11.2006)