Ana SayfaTarihçeFotoğraf & VideoŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SSS

1: Hangarların hepsini korumak zorunda mıyız? Uygun gördüklerimizi kaldırabilir miyiz? Hangarlara ek yapabilir miyiz? Yoksa sadece iç mekânda hangardan bağımsız strüktürler mi koyabiliriz?

1: Kent içindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılmasını ve yeniden kullanma duyarlılığının teşvik edilmesini desteklemek, kamu alanlarının gelişimi için sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncü öneriler geliştirmek yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

Yarışmacılardan hangarların yer aldığı alanı yeniden işlevlendirerek kent yaşamına kazandırmaları beklenmektedir. Bu yeniden işlevlendirme esnasında 'koruma' kavramının gündeme gelmesi kaçınılmaz görünmektedir.

Ayrıca hangarların yapım tarihimiz içinde az sayıda bulunan kabuk yapı örneklerinden olduğunu düşünürsek yapılacak ekler konusuna bu hassasiyetle yaklaşılması gerektiği ve hangarların kaldırılmasının doğru olmayacağı düşünülmektedir.

2: Doktora öğrencileri yarışmanıza katılabiliyor mu?

2: Şartnamede de belirtildiği gibi “Yarışma iki ayrı kategoride (lisans ve lisansüstü), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.”  Bu durumda doktora öğrencileri de lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri için yarışmaya katılabilirler.

3: Belirtilen EGO hangarlarının toplam sayısı 5 midir? Bu 5 hangara da müdahale etmemiz mi istenmektedir? Bu birimler birbirlerinin tıpatıp aynısı mıdır? Bu hangarların birbiri ile ilgili konumlarını belli eden bir görsel konulabilir mi?

3: Yarışma alanında 4’ü büyük, 2’si küçük olmak üzere toplam 6 adet hangar yapısı mevcuttur. Hangarlarda sonradan bir takım eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Dolayısı ile birbirinin aynısı oldukları söylenememektedir. Yarışmanın temel beklentisi sadece hangarlara ilişkin değil, yarışma alanının tümü ve kentle ilişkisi üzerine fikirler geliştirilmesidir. Hangarların tümüne veya bir bölümüne müdahale yarışmacının geliştireceği proje çerçevesinde değerlendirilmelidir. Belgeler bölümünde güncellenen halihazır harita ve hava fotoğraflarında hangarların birbirleri ile olan ilişkilerini görebilirsiniz.

4: Yarışma alanında yer alan hangarların boyutları konusunda bilgi verebilir misiniz?

4: Büyük hangar yapılarının her biri 60 metre x 36 metre uzunluğunda ve 12 m toplam yüksekliğinde tasarlanmıştır. Küçük hangar yapılarına ilişkin net bilgi bulunmamaktadır. Bu yapıların genişlik ve uzunluklarını belgeler bölümünde yer alan halihazır harita üzerinden hesaplamanız mümkündür.

5: Hangarların içerisindeki kolonlar taşıyıcı destek olarak mı kullanılmaktadır? Taşıyıcı destek olarak başka bir şey önerilebilinir mi?

5: Oldukça zarif ve ince bir kabuk olan tonoz yüzeyi yine betonarme olan ve beş metrede bir geçen kaburgalarla güçlendirilmiştir. Betonarme kabuğun 8 metrelik yüksekliği 4 metrelik bir alt kısmın üzerine oturtularak arttırılmıştır. İlk dönemlerde sadece hangar olarak yapılmış olan tonozlardan bazıları yapının daha sonra otobüs bakım hangarlarına dönüştürülmesi sırasında bakım için açılan kanallar sırasında zeminde bu kaburgaları birbirine bağlayan yapı elemanlarının kesilmesiyle zarar görmüştür. Bu müdahale sonucu zamanla kabukta açılmalar ve dolayısıyla kilit noktasında çökmeler gözlemlenmiş ve buna karşın tonozlardan bazıları çelik kolonlarla desteklenmeye çalışılmıştır.  Yapıların özgün niteliklerine zarar vermeyecek biçimde farklı taşıyıcı destekler de önerilebilir.

6: Yarışma alanında bulunan diğer binaları yok sayabilir miyiz? Bazılarını hangarlara yüklediğimiz işleve göre işlevlendirebilir miyiz?

6. Yarışma alanında bulunan hangar dışındaki diğer yapıların kullanımı yarışmacı tarafından önerilecek projeye göre şekillenecektir. Farklı işlevler önerilebilir, yarışmacı tarafından uygun görülen niteliksiz yapılar yok sayılabilir.

7: TCDD Lojmanları da yarışma alanına dahil midir?

7: TCDD Lojmanları yarışma alanı içinde bulunmamaktadır. Ancak, yarışma alanının çevresi ile ilişkisinin irdelenmesi önemlidir. Bu nedenle alan ile lojmanların bağlantısı konusunda öneriler geliştirilmelidir.

8: Yarışma alanı dışında, Konya-Ankara yoluna bağlanması düşünülüp de sonradan vazgeçilen yol yıkıntısı(ya da yarım yol) gibi çevrede olumsuz bulduğumuz yerlere de öneri getirebilir miyiz?

8: 7 No’lu soruda belirtildiği gibi, yarışma alanının çevresi ile ilişkisinin irdelenmesi önemlidir. Bu nedenle alanın çevresi ile ilişkisini sağlayacak öneriler geliştirilmesi uygundur.

9: Mevcuttaki işlevler için yeni bir öneri getirmeli miyiz?

9: Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın en önemli amaçlarından biridir.  Mevcut yapılar için farklı işlevler önerdiğiniz gibi, mevcut işlevler için de farklı öneriler geliştirebilirsiniz.

10: Belgeler bölümünde verilen dwg haritada 5 adet EGO hangarının haricinde yer alan irili küçüklü yapıların kaderi hakkında nasıl bir söz söylemeliyiz? Konu ile ilgili bir referans var mı? O yapılar hakkında bilgilendirme yapılabilir mi? Yapıların işlevsel kullanımına devam edilecek mi? Yok olarak sayılabilecekler ile asla kaldırılmaması gerekenler gibi bir sınıflandırma var mı?

10: Hangarlar dışında kalan diğer yapılar hakkında 6 no’lu sorunun cevabını inceleyebilirsiniz. Bu yapıların mevcut kullanımları, hangarların konumları ve sayıları konusunda gerekli güncellemeler dwg formatında verilen halihazır harita ve hava fotoğrafında yapılmıştır. Yapıların işlevleri konusundaki karar yarışmacıya aittir. Ancak şartnamede de belirtildiği gibi, kent içindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılmasını ve yeniden kullanma duyarlılığının teşvik edilmesini desteklemek, kamu alanlarının gelişimi için sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncü öneriler geliştirmek yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

11: Öğrenci Üyelik nedir?

11: Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak ve mesleki, bilimsel çalışmalarına destek vererek, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir örgütlenme biçimidir.

Öğrenciler, Mimarlar Odası’na öğrenci üye olarak kayıt yaptırdığında;

  • Öğrencilerin, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nin (SMGM) öğrencilere yönelik program ve çalışmalarından ve Oda’nın sağladığı “meslek pratiği-staj” olanaklarından yararlanabilecek,
  • Öğrenci Üyelik Yönetmeliği’nde belirlenen kurallar çerçevesinde Oda çalışmalarının yürütüldüğü komisyonlara “öğrenci üye” statüsüyle katılabilmek ve görüş ifade edebilecek,
  • Öğrenim gördükleri kent ve mimarlığı için çalışma olanağı elde ederek, görüşlerini ifade edebilecekleri bir ortam kazanacak,
  • Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere ya da yurtdışındaki mimarlık örgütlerinin/kurumların düzenlediği uluslar arası etkinliklere katılabileceklerdir.
  • 

12: Öğrenci Üyelik için hangi belgeler gereklidir?

12: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisans öğrencisi olan öğrenciler, Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olabilirler.

Öğrenci Üyelik için aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

  • ·         4 adet vesikalık fotoğraf,
  • ·         Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • ·         Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirtir, üniversiteden alınmış belge

Bu belgelerle, eğitim gördüğü kentteki Oda birimine başvurmaları halinde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabul edilenlere, Oda Genel Merkezi’nce hazırlanmış ”Öğrenci Üye Kimlik Belgesi” verilir. Üyelik, öğrenci üyenin istifası veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde biter.

(Not: Kayıt için her hangi bir ücret talep edilmemektedir.)

13: Nasıl Öğrenci Üye olunur?

13: Öğrenci üye olmak için, üniversitelerin mimarlık ve ilgili bölümlerinde lisans öğrencisi olma şartı aranır. Okulunuzun bağlı bulunduğu il kapsamındaki Mimarlar Odası Şubeleri’ne ya da Temsilcilikleri’ne belgeleriniz ile birlikte başvurabilirsiniz.