Ana SayfaTarihçeFotoğraf & VideoŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şartname

 


“KENT DÜŞLERİ 5”

“EGO HANGARLARI ve ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ”

 

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

YARIŞMA KOŞULLARI

 

MADDE 1 – YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

 • Yarışmaya çıkarılan mekânların etkin olarak kullanımda oldukları dönemlere dair tanıklıkları, işlevleri ve öyküleri konusunda bilinç oluşturulması
 • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Mimarlık öğrencilerinin kentin kamusal alanlarına ilişkin fikir üretmesinin teşvik edilmesi
 • Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması

 

MADDE 2 – YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında “EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

 

MADDE 3 – YARIŞMANIN TÜRÜ VE KATEGORİLERİ

Yarışma iki ayrı kategoride (lisans ve lisansüstü), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

 

MADDE 4 – YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde mimarlık lisans ya da yüksek lisans öğrencisinin bulunması gerekir. Ekip içinde Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu mimarlık öğrencileri de yer alabilir.

 

Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Nisan 2011 tarihinde üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Ancak, Nisan 2011’den sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Alanın değerlendirilebilmesi için öğrencilerin katılımı ile yer görme ve inceleme gezisi gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 5 – YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 

Kayıt başvuruları için aşağıdaki bilgi ve belgeler sağlanması gerekmektedir:

 

 • Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi veya yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi

 

 • Kayıt yaptıran mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge

 

 • Kayıt yaptıran mimarlık ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek dallarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına “öğrenci üyelik” için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili meslek odalarına üye olduklarını belirten belge istenecektir. KKTC’de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri ile Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.

 

 • Yarışmaya farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılım durumunda, ekip içerisinde Mimarlar Odası öğrenci üyeliğine başvuruda bulunmuş mimarlık öğrencisi ya da Oda’ya üye yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır. Proje tesliminde ekip olarak katıldıklarını kimlik zarfında belgeleyeceklerdir. 

 

 • Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında kimlik zarfı içinde raportörlüğe teslim edilecektir.

 

 

 • Yarışmaya ve yarışma kapsamında gerçekleşecek yer görme ve inceleme gezisine katılım için kayıt yaptırmak zorunludur.

 

MADDE 6 – YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı .......................................................................................  22 Nisan 2011

Yer görme gezisi son kayıt tarihi.............................................................. 20 Mayıs 2011

Yer görme gezisi...................................................................................... 21 Mayıs 2011

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih)................................ 27 Mayıs 2011

Sorulan soruların  tümünün cevaplarının ilanı…………………………… 3 Haziran 2011

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne

ulaşması veya teslimi için son tarih......................................................... 23 Eylül 2011

(saat 18.30’a kadar)

Değerlendirme konferansı ......................................................................  30 Eylül 2011

Sonuçların açıklanması............................................................................   3 Ekim 2011

Kolokyum, ödül töreni, sergi ...................................................................  13 Ekim 2011

 

a. Soru ve Cevaplar:

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-posta ile ‘KENT DÜŞLERİ 5 - Sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

 

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
            Konur Sokak 4/3

            Yenişehir/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: ego@mimarlarodasiankara.org

 

Soruların cevapları en geç 3 Haziran 2011 tarihinde tüm yarışmacılara e-posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

 

b. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

Projelerin ve diğer belgelerin, CD-ROM ve kimlik zarflarının en geç 23 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Projelerin ve diğer belgelerin, CD-ROM ve kimlik zarflarının postalandığı tarih temel alınacaktır. Posta yoluyla gelen tüm projelerin ve diğer belgelerin en geç 26 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşması gerekmektedir.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

 

MADDE 7– YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER

Yarışmacılar aşağıda yer alan verilere http://ego.mimarlarodasiankara.org sitesinden ulaşabileceklerdir.

 

 • ·         Yarışma Şartnamesi
 • ·         EGO Hangarları ve Çevresi Hali Hazır Planı
 • ·         EGO Hangarları ve Çevresi Parselasyon Planı
 • ·         EGO Hangarları ve Çevresi Hava Fotoğrafı
 • ·         EGO Hangarları Taslak Rölöve Çizimleri
 • ·         Fotoğraflar

 

MADDE 8– YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1. Sunum:

 • Yarışmaya gönderilen projeler dikey olarak kullanılabilecek en az bir adet 80cmx200 cm ebadında fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm’de hazırlanacak posterlerin 2 adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte projelerinin öykülerini anlatan en az 400, en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edecektir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında da teslim edilmelidir.

 

2. Kimlik Zarfı:

 • ·         Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi (lisans ve yüksek lisans) belirtilmiş ve üzerinde “Kent Düşleri 5 EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Ulusal Proje Fikir Yarışması Projesi Kimlik Zarfı” yazılı ve içini göstermeyen bir kimlik zarfı koyacaklardır.
 • Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri iki kopya olarak düz bir kağıda yazılacak, bunlar kimlik zarfının içine konulacaktır. Buna ek olarak zarfa yarışmaya katılım için gerekli olan diğer belgeler (bkz: Madde 5) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ diye yazılacaktır.

 

AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

 

3. Ambalaj:

Proje, CD-ROM ve kimlik zarfı tek ambalaj içine konacak, ambalaj üzerine proje ile aynı rumuz ve kategori kodu (lisans için S, yüksek lisans için A) ile birlikte,

 

“Kent Düşleri 5 EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme” Ulusal Proje Fikir Yarışması
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

 

4. Yarışma Dışı Bırakılma:

Aşağıda belirtilen durumlarda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.

 

a. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten işaret bulunması
b. Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik veya yanlış olması
c. Rumuz veya kategoride eksiklik veya yanlışlık yapılması

 

MADDE 9 GİZLİLİK
Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD- ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Lisans öğrencileri kategorisi (S), yüksek lisans öğrencilerinin kategorisi (A) olarak belirtilecektir.
 • Her paftada ait olduğu kategorinin kodu ve bir de RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
 • Proje ile birlikte bir adet KİMLİK ZARFI teslim edilecektir.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri, projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

 

MADDE 10 – JÜRİ

            DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

A. Betül Uyar, Peyzaj Mimarı

   Elvan Altan Ergut, Doç. Dr.,ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Emel Akın, Yrd. Doç. Dr.,Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve  Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

   Hazeli Akgöl, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu II. Başkanı

 

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Aslı Er Akan, Dr. Mimar, Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi,                       Mimarlık Bölümü

   Giorgio Gasco, Dr. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

   Gönül Tavman, Y. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Hilal Tuğba Örmecioğlu, Dr. Mimar,  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü

   Kıvanç Kılınç, Dr. Mimar, Okan Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Maya Arıkanlı Özdemir, İşletme Mühendisi, İktisatçı

   Ünal Kara, Mimar

           

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Işık Uçman Kılcıoğlu, Mimar

Esin Soydemir, Mimar

Gözde Karagöz, Y.Mimar

Fatma Gül Öztürk, Dr. Mimar, Çankaya Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, İç Mimarlık  Bölümü

 

(Jüri en az 5 üye ile çalışmalarını tamamlar. Herhangi bir nedenle üye sayısının 5’in altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden sırasıyla çağrılarak tamamlanır.)

 

            RAPORTÖRLER

            Esin Bölükbaş, Mimar

            Ayça Emre, Mimar

            Gül Ataç, Sanat Tarihçisi

 

MADDE 11 – ÖDÜLLER

Jüri tarafından 2 kategoride ayrı ayrı aşağıdaki ödüller verilecektir:

 

 • Tüm projeler arasından seçilecek üç projeden

1.Ödül 7000 TL  

2.Ödül 6000 TL

3.Ödül 5000 TL

 

 • Yarışmaya katılan herkese TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayınlarından oluşan bir set verilecektir.

 

MADDE 12- EGO HANGARLARI VE ALANI YER GÖRME VE İNCELEME GEZİSİ

Yarışmaya ve geziye kayıt yaptıran yarışmacıların katılacağı EGO Hangarları ve Alanı yer görme ve inceleme gezisinin kesinleşen programı yarışmacılara daha sonra iletilecektir.

 

MADDE 13- DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

 • Jüri tarafından her kategoride belli sayıda proje değerlendirme konferansına kalacak ve sunuşlu olarak gerçekleştirilecektir. Sunuşlar herkese açık ortamda gerçekleştirilecek son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
 • ·               “Kent Düşleri 5- EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması’nın sonuçları 3 Ekim 2011 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve kazananlar TMMOB Mimarlar odası Ankara Şubesi web sayfasında yayınlanacaktır.
 • ·               Yarışmada kazanan projeler ve jüri tarafından sergilenmesi için belirlenen projeler
  13- 20 Ekim 2011 tarihleri arasında sergilenecektir.
 • ·               Kolokyum ise 13 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

 

MADDE 14 – TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 • Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır. 
 • Yarışmaya gönderilen projeler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.