-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 ajandası çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 yılı ajandaları çıkmıştır. 2006 yılı da dahil olmak üzere geçmiş dönemlere ait aidat borcu olmayan üyelerimiz Şubemizden imza karşılığı ajandalarını temin edebilirler.
AFSAD dijital fotoğrafçılık eğitimi

Ankara'nın değişik bölgelerinde mekan ve kentsel yaşam üzerine görüntü elde etmek ve bu görüntüleri toplu bir arşive dönüştürerek kent belleği oluşturmak hedefiyle bir süre önce şubemiz bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi, çalışmalarını sürdürmektedir.

Kent Görüntüleme Merkezi, üyelerimizin yanı sıra fotoğrafla ilgili kurumlarla da işbirliği halinde çalışmaktadır. Bu ortak çalışmalar kapsamda AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği), Kent Görüntüleme Merkezi çalışmalarında yer alacak 10 üyemize dijital fotoğrafçılık eğitimi verecektir.


Çocuk ve Mimarlık Yeni dönem çalışmalarına başladı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde 2002 yılından itabaren yürütülmekte olan Çocuk ve Mimarlık Projesi 2006-2007 öğretim dönemi ve yeni dönem çalışmalarına başlamıştır. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yapılan toplantı sonucunda oluşan yeni dönem çalışma programında Çocuk ve Mimarlık Çalışmasının kurumsal bir merkez olarak örgütlenmesi ve Genel Merkez tarafından çalışmaların Türkiye çapında yaygınlaştırılması yer almaktadır. 12 Ocak 2007 tarihinde Mimarlar Odası 5.katında gerçekleştirilen toplantı ile Çocuk ve Mimarlık Projesi’nde yer almak isteyen gönüllü üyelerimiz bilgilendirilmiş ve yeni dönem çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.


3 Mart 2007 Üye Danışma Kurulu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 39.Dönem Yönetim Kurulu’nun Çalışma Programının 1. yılında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirileceği Üye Danışma Kurulu 3 Mart 2007 tarihinde düzenlenecektir.


 

[MİM/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


“Türkiye Mimarlık Politikası”na Doğru: MİMARLIK VE KENT BULUŞMALARI 3 – Mersin

“Türkiye Mimarlık Politikası”na Doğru: Mimarlık ve Kent Buluşmaları toplantısının üçüncüsü 13–14 Ocak 2007 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilmiştir. “Göç, Barınma Sorunu ve Mimarlık” teması altında gerçekleştirilen buluşmanın son gününde ise Tarsus kent gezisi düzenlenmiştir.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


Danıştay 8. Dairesinden Şehir Plancıları Odası Tarafından Açılan Davaya Red Kararı…

Şehir Plancıları Odası tarafından, Mimarlar Odası’nın 02.06.2005 tarih ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”nin 6. maddesinin 1. fıkrasındaki “imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları” ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 8. Dairesi, 2005/3965 E. ve 2006/4773 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verdi.


 

2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Tüm Üyelerimizin dikkatine

2006 Yılı Mimari Proje Bildirimi Yapmak için son başvuru tarihi 31 Ocak 2007’dir.

 


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


Mimarlık Hizmetlerine Yönelik Şartnameler Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesince hazırlanan “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi”, “Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) Hizmetleri Şartnamesi”, “Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi” ve “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” ve bunlara ait sözleşme ve belgeler Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2006 gün ve 40. Dönem 17 no.lu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için              % 100                
- İkinci tekrar için             % 50               
- Üçüncü tekrar  için            % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için % 15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

UNICEF ile Toplantı
Tarih: 18 Ocak 2007
Saat: 14.00
Yer: Birleşmiş Milletler

Mesleki Denetim Birimi Toplantısı
Tarih: 17 Ocak 2007
Saat: 12.00
Yer: Mimarlar Odası 5.kat

AFSAD Dijital Fotoğrafçılık Eğitim Semineri
Tarih:17-19 Ocak 2007
Saat: 19.00-21.00
Yer: Mimarlar Odası 5.kat

PANEL : AOÇ’nin geleceğini tartışıyoruz

AOÇ ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10 Ocak 2007 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Ankara Barosu, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi,  ve  Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 23 Ocak 2007 tarihinde 14:30’da Ankara Barosu’nda düzenlenecek olan panelde, kabul edilen yeni planın değerlendirileceği ve neler yapılabileceği tartışılacaktır. Doç. Dr. Güven Arif Sargın’ın Oturum Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek panelde Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülagü Kaplan ve Dr. Çiğdem VAROL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’den Yrd. Doç. Baykan Günay, Ankara Üniversitesi’nden Dr. Şükran Şahin ve Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Nejdet TOPÇUOĞLU ve Meslek odalarının Şube Temsilcileri panelist olarak yer alacaklardır.


Kent konseyi toplanıyor.

AOÇ ile ilgili 1/10000 ölçekli plan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda kabul edildikten sonra başlayan Kent Konseyi’nde yürütme kurulu seçildi. Meslek kuruluşlarını temsilen Sinan Aygün yürütme kuruluna seçildi. 162 üyesi olan konseye sivil toplum örgütlerinden TMMOB adına Yeşim Uysal, Zafer Şahin ve Mehmet Ali Kıran katılacak.


 

Tarihi Çukurhan Artık Turizme Hizmet Edecek

Başkent’in önemli ancak önemli olduğu ölçüde ihmal edilmiş tarihi mekanı Çukurhan’ı "restore et-işlet-devret" modeliyle 29 yıllığına kiralayan Koç Grubu, hanı butik otel olarak restore ederek turizme kazandıracak.

Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Çengelhan’dan sonra yıkılmak üzere olan Çukurhan’ın da restore edilmesi konusunda Koç Grubuyla anlaştıklarını bildirdi. Beyazıt, "Çukurhan, ihaleye çıkılarak 29 yıllığına kiralandı. Bu sayede hem Ankara Kalesi’ndeki bir tarihi taşınmazımızı ayağa kaldıracağız hem de kira geliri elde edeceğiz" dedi.

Yurt genelinde 18 bin 500 korunması gereken taşınmaz kültür varlığına (vakıf abide eseri) sahip olduklarını anlatan Beyazıt, son üç yılda bu kültür varlıklarından bin 111’inin genel müdürlük tarafından restore edilerek ayağa kaldırıldığını, 70 vakıf abide eserinin de özel sektör tarafından onarılmasını sağladıklarını söyledi.

Prof.Dr.Feyyaz Erpi’yi yitirdik.

1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden Mimarlık diplomasını alan Feyyaz Erpi, bir süre İstanbul Belediye’sinde çalıştı, bu dönemde, Luigi Piccinato’nun danışmanlığı altında yürütülen İstanbul Nazım Planı çalışmalarına katıldı. Avusturya Melboume Üniversitesi'nde başladığı öğretim üyeliğini, 1964’den sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde sürdürdü. ODTÜ deki öğretim üyeliği sürecinde Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nde idari görevlerde bulundu. 1984 yılında Kanada Nova Scotia Teknik Üniversitesi’nde, 1990-95 yılları arasında ise Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü’nün kuruluşunda görev yaptı. Eğitmenliği, kitapları ve makaleleri, çeşitli ölçeklerde tasarım ve uygulama çalışmalarının yanısıra, yurt içinde ve dışında sergilere katılarak zevkle sürdürdüğü ve her ortamda paylaştığı amatör fotoğrafçılığı vardır. Yaşamın her anında ve her tür konuda hoşluğa, güzelliklere önem veren, insanları bu konuda düşünmeye yönlendirerek bulunduğu ortamı anında farklılaştıran üyemiz, hocamız Feyyaz Erpi'yi kaybetmiş olmanın üzüntüsü içinde Sevenlerine, ailesine, tüm mimarlık ortamına ve öğrencilerine başsağlığı dileriz

Konu başlıkları çerçevesinden İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek olan 7. Ulaştırma Kongresi’nde bildiri sunmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak yazışma adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kongre Takvimi:
Bildiri özetleri gönderimi için son gün : 15 Ocak 2007
Bildiri tam metinlerinin gönderimi için son gün: 7 Mart 2007
Hakemlerce önerilen düzeltmeler sonrasında bildirilerin teslim tarihi: 30 Haziran 2007


 

Latmos Dağlarındaki Kaya Resimleri

Son yıllarda Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından Türkiye’nin batısındaki Latmos Dağları’nda bulunan kaya resimleri, Anadolu’da son zamanda bulunan ve Prehistorik Çağ’a ait olan büyük ve önemli arkeolojik buluşlardan biridir. Bu malzemeler eşsiz resim dili ve homojen repertuarlarıyla yerleşik kavimlerin ritüel düşünce dünyasını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Batı Avrupa’nın Buz Devri’ne ait olağanüstü hayvan figürlerinin ağırlıklı olduğu mağara resimlerinden farklı olarak, Latmos Dağları’ndaki kaya resimlerinde insan figürü ön plandadır. Buradaki insan figürleri bireysel değil birer toplumsal varlık olarak resmedilmiştir. İnsanların yerleşik düzene geçmesiyle birlikte yaşam biçimlerinin değişmesi, aile olmaya yönelmesi ilk kez bu kaya resimlerinde ortaya çıkmaktadır. 16 Ocak 2007 18.30’da Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açılacak sergiyi 25 Şubat 2007’ye kadar gezebilirsiniz.


Arkitera Workshop –Fibrous Structures

Londra’dan 12 Mimarlık öğrencisi ve İstanbul’dan 18  mimarlık öğrencisi ile düzenlenecek olan  Fibrous architecture temalı atölye çalışması için  son başvuru tarihi 19 Ocak 2007’dir.
Eduardo Souto de Moura Bilgi'de Arkimeet’de

En bilinen projesi Braga Belediye Pazarı olan ve 2000 yılındaki Hannover Fuarı’ndaki Portekiz Pavyonu’nu Alvaro Siza ile birlikte tasarlayan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura, ‘Bilgi’de Arkimeet’ konferansları çerçevesinde 22 Şubat 2007 İstanbul’a geliyor. Projeleri ve mimari yaklaşımı üzerine bir konferans verecek olan mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 19:00’da izlenebilecek.
Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

“Anayasa Mahkemesi”  sunuşu 10 Ocak 2007 saat:19.30’da Ali Aybars Acarsoy, Gökhan Aksoy, Salih Gökhan Büyükkılıç tarafından gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.


 

Mimarlar Odası Mimarlık Yayınları Sergisi – 1

İstanbul Büyükkent Şubesi – MİV İktisadi İşletmesi ortaklığında 22-28 Ocak 2007 tarihlerinde düzenlenecek olan Mimarlar Odası Yayınları sergisinde, bugüne kadar Oda tarafından yayımlanmış kitapların geniş bir seçmesi yer alacak. Ayrıca yayın satışının da gerçekleştirileceği sergi 9.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 

 

 


İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Ferhan Yürekli - İrem M. Falay Stüdyosu aykırı da düşse bazı soruların yanıtlarını bulmayı deniyor. Genç zihinlerin, 15 haftalık yarıyılda 2 - 3 proje vererek, verimini tökezletmek yerine, her hafta yeni bir deney konusu ve yalnızca 3 haftalık bir proje ile, gerçek kapasitelerini görerek motive olmalarını hedefliyor. 2005 - 2006 ders yılında deneyime katılan öğrenciler, çalışmalarını 26 Aralık 2006 - 27 Ocak 2007 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları’nda sergiliyorlar.


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Son Teslim Tarihi 09.02.2007

 

 

 

 


Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2006 Adaylarını Arıyor

Son Teslim Tarihi  31.01.2007

 

EDRA Ödülleri 2007

Son Teslim Tarihi  30.01.2007

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
TC Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 09.03.2007


 

“Asansörle Bildirişim” Konulu Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi 23.03.2007

 

 

 

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Türkiye Prefabrik Birliği “Altın Kiriş Ödülü”

Son Teslim Tarihi  31.01.2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

 

 


Silverline Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır” düşüncesinden yola çıkarak Silverline tarafından düzenlenen 2006 Silverline Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarıması'nın sonuçları belli oldu. Üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışmasında birincilik ödülünü Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Numan Atakan Palaşoğlu ve Fevzi Karaman aldı."KENTSEL DÖNÜŞÜM" NEYİ DÖNÜŞTÜRECEK?  - Ali Cengizkan

1990'lı yılların sonuna doğru, kent ve mimari tasarımıyla uğraşanlar arasında, şöyle düşünenler çoğunluktaydı: 'Türkiye kentleri konut açısından o kadar doygunluğa ulaştı ki, 21. yüzyılda, sıra, var olan yapı stoğunun, dolayısıyla kentleri oluşturan apartmanların onarım görmesi, kent merkezlerine dönülerek eski stoğun sunduğu sağlıksız yapılaşmanın iyileştirilmesi ve elden geçirilmesine gelecek. Türkiye gibi kaçak ve imar dışı yapılaşmanın çok olduğu bölgede vurgu, sağlıklılaştırma ve soylulaştırma eğilimleriyle bile olsa, giderek stoğun iyileştirilmesine...


KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI

'DÜNYA MİRASI'NA TURİZM TEHDİDİ


 

KENT PLANLAMASI

YENİ YILA DAİR KISA BİR BİLANÇO DENEMESİ


 

BELEDİYELER - PROJELER / A.O.Ç

GÖKÇEK: AOÇ'Yİ BEŞ YILDA BİTİRİRİZ


 

BELEDİYELER - ULAŞIM PLANLAMASI / ANKARA

BAYKAL-GÖKÇEK DOSTLUĞU  - Emin Çölaşan


 

TARİHİ KENTLER

ODTÜ' LÜ HOCALAR KAYIP KENTİ BULDU


 

AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ - İSTANBUL

İSTANBUL, KÜLTÜR BAŞKENTLİĞİNİ ÜSTLENMEYE HAZIR MI ?  - Beşir Ayvazoğlu


 

TARİHİ BİNALAR - RESTORASYON

TARİHİ EVLER USTA BEKLİYOR


 

TARİHİ KENTLER - HASANKEYF

HASANKEYF İÇİN GÖNDERİLEN ÖDENEĞİN YARISI İADE EDİLDİ


 

RESTORASYON

TARİHİ ÇUKURHAN ARTIK TURİZME HİZMET EDECEK


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ / RANT

RANTIM GAYMAK  - F.Serkan Öngel


 

BELEDİYELER - A.O.Ç

AOÇ'YE YATIRIM SÖZÜ PLANA TAKILDI


 

ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA

METRO 6 YILDIR TAMAMLANAMADI

KUĞULU KAVŞAĞI İNŞAATI BIKTIRDI


 

PROJELER - ULUS TARİHİ KENT PROJESİ

ULUS BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR


 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR / RANT

KENTTE RANT ÜRETİMİ  - Ali Cengizkan


 

TARİHİ KENTLER - KASTAMONU, Taşköprü

ŞU DUVAR POMPEİOPOLİS'İN SARAYINDAN Tuğcu, Mehmet

TARİHİ KALINTILAR İMARDA KULLANILMIŞ


 

İHALELER - İSTANBUL

TOPBAŞ, TORUNLAR'IN EMSAL TALEBİNİ REDDETTİ

 
MİMARLAR ODASI TANITIM BROŞÜRÜ 2006-08

Aralık 2006, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara; Türkçe, 38 sayfa.

Mimarlar Odası’nın kuruluşu, amaç ve sorumlulukları, örgüt yapısı ve yönetim organlarına ilişkin genel bilgilerin biraraya getirildiği broşür, Oda’nın 2006-08 dönemi çalışma hedefleri, eksenleri, birimleri doğrultusunda güncellenerek yeniden yayımlandı. Kuruluşundan bugüne sürdürülen uluslararası ilişkiler ve yayın / arşiv çalışmaları, ödül programının yanısıra, üye profili, güncel Oda yayınları ve iletişim bilgileri de broşürde yer alıyor. Broşür Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı yayın olarak hazırlandı.