-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
-E-Bülten, yaz dönemi içerisinde onbeş günde bir hazırlanacaktır.

Zonguldak Temsilciliğinde Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı ve Teknik Gezi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Toplantılarını ayda bir temsilciliklerde yapıp bu toplantıları teknik gezilerle tamamlamayı planlamaktadır. Söz konusu toplantı ve teknik gezinin ilki 23-24 Eylül 2006 tarihlerinde Zonguldak ilinde gerçekleştirilmiştir.

23 Eylül 2006 Cumartesi günü Karabük, Nevşehir, Kırıkkale, Çorum, Sivas, Elazığ, K.Ereğli, Bartın, Bolu, Çaycuma Temsilciliklerimizin, Tosya, Yozgat, Tunceli Oda Temsilciliklerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında Temsilciliklerin yaptıkları çalışmalar, Mimarlık Haftası ve Mimarlık Haftasına Temsilciliklerin katılımı,Şube Mali Durumu, Elektronik Oda Projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra Temsilciliklerimizden gelen konuların değerlendirilmesi,TMMOB’nin düzenlediği 14 Ekim Mitingine Temsilciliklerin katılımı ve Temsilcilikler Mesleki Denetim uygulamaları hakkında görüşmeler yapılmıştır.

24 Eylül 2006 Pazar günü Gökgöl Mağarası,Zonguldak Kömür Ocağı,Fener Mahallesi Yerleşimi ve Yıkılması düşünülen Zonguldak TTK Lauvar (kömür yıkama) tesislerini içeren teknik geziden sonra Ankara’ya dönülmüştür.


“1000 Mimar 1000 Okulda”

2003 yılından itibaren sürdürmekte olduğumuz Çocuk ve Mimarlık Çalışması, “1000 Mimar 1000 Okulda” temel aksında 2006–2007 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması ile yeni dönemde de çalışmalarına devam edecektir. Yeni bir döneme başlarken birçok sivil toplum örgütünden ve diğer kurumlardan gelen talepleri karşılayabilmek ve Çocuk ve Mimarlık çalışmasının meşru zeminini arttırabilmek amacıyla yeni açılımlara ve soluklara ihtiyaç duymaktadır. Bu açılımlar siz meslektaşlarımızın desteği ve ilgisi ile gerçekleştirilecektir.


 

Mesleki Denetim

01.01.2006 ve02.03.2006 tarihleri arasında yapılan ve halen devam etmekte olan inceleme ve tarama çalışmaları neticesinde tespit edilen, mimari projelerine Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi almamış üyelerimize çağrı yapılmıştır.

Yazı gönderilen üye sayısı :78
Tespit edilen proje sayısı :379


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  • Oda tarafından verilen mühür
getirmeleri gerekmektedir.

 

19 Eylül’de TMMOB Meclis’e yürüdü

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), AKP Hükümeti’nin, birliğin yetkilerini kısma ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancılara ülke kapılarını sonuna kadar açma girişimine karşı Meclis’e yürüdü. 19 Eylül 2006 tarihinde gerçekleşen yürüyüş sonunda TMMOB’nin yetkilerini kısan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa Tasarısı” ile Avrupa’dan gelen akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancılara ülke kapılarını sonuna kadar açan “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”na ilişkin TMMOB görüşlerini içeren dosya AKP, CHP ve ANAP grup başkanvekillerine iletildi.


14 Ekim 2006 TMMOB Mitingi

TMMOB, ülke varlıklarının özel sermaye istismarından kurtarılması, bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi, kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için 14 Ekim'de Ankara'da miting düzenliyor.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka Yaşam Mümkün"dür sloganıyla yola çıkan TMMOB yönetimi, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını 14 Ekim'de Ankara'da buluşmaya çağırıyor.

'İnsanımıza, üyemize, yaşama, mesleğimize, ülkemize sahip çıkmak için 14 Ekim TMMOB mitingine katılıyorum" başlıklı 'İmza Kampanyası' için http://www.tmmob.org.tr/14ekim

Ulus Tarihi Kent Merkezi

“Kentsel Dönüşüm projeleri" üzerine odaklanmış Türkiye'nin gündemini bir süredir Ulus Projesi meşgul etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Daire Başkanlığı, Ulus Tarihi Kent Merkezini Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Proje işi olarak ihaleye çıkartmış ve ihaleyi İstanbul’da bir firma üstlenmiştir.

Bugün ise 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” tamamlanmıştır.

Konu ile ilgili tanıtım toplantısı 31 Ağustos 2006 tarihinde yapılmıştır.“Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”  ile ilgili olarak yapılan toplantının esas ve usul açısından ilgili mevzuata  aykırı olduğunun yapılan toplantının tutanaklarına ilgili şerhimizin düşülerek gerekli bilgi ve belgeler tarafımıza ulaştırıldığında, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca görüşümüzün mevzuata uygun olarak yapılacak toplantılarda iletileceği ve toplantı hakkındaki görüşlerimizin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilmesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılı olarak iletilmiştir.

Konu ile ilgili Şubemiz basın açıklamasına http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2536 adresinden ulaşabilirsiniz.


Büyük Ankara Oteli

Cumhuriyet dönemimizin önemli modern mimarlık miraslarından biri olan Büyük Ankara Otelinin özgün cephesini değiştiren bir tadilat projesi hazırlandığına ilişkin üyelerimizden gelen bilgiler üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak konuya ilişkin bir dizi çalışmalar yürütülmüştür.

17 Ağustos 2006 tarihli dilekçe ile Belediyeye verilen cephe tadilatını içeren proje Mimarlar Odası Ankara Şubesi mesleki denetimine getirilmeden ve sicil durum belgesi almadan tadilat ruhsatı almıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Belediye ve proje müellifleri ne ilişkin yasal süreç başlatmak üzere karar almış, belediyeye resmi başvuruda bulunmuş ve mimari proje müelliflerini durumu çözmek üzere görüşmeye çağırmıştır. Bu duruma paralel olarak 31 Ağustos 2006 tarihinde söz konusu binanın tescillenmesi yönünde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurmuş ve kamuoyuna , basına binanın önemine dönemsel tanıklığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Aynı zamanda Büyük Ankara Otelinin mimarı Marc Sagey ‘in varislerine ulaşmak için İsviçre büyükelçiliğinden randevu alınmış ve yönetim kurulu üyelerimiz görüşmeyi gerçekleştirmiş fakat elçilikten varisleri bulma konusunda olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Tadilat projesini hazırlayan müellif mimarlarla 3 kez bir araya gelinmiştir. Yönetim kurulu üyeleri ile müelliflerin katıldığı toplantılarda Şubemiz binanın özgün kimliğinin korunması ve dönemin dilinin değiştirilmemesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.Proje müelliflerinin iyi niyetli çabaları ile birlikte görüşmeler olumlu bir noktaya gelmiş ve tadilat ruhsatı alan proje, müellifleri tarafından binanın özgün kimliğini ve dilini koruyan bir proje haline dönüşmüştür.

Ankara Otelinin özgün kimliğini koruyan tadilat projesi, müellifleri tarafından ,varislerin bulunamaması durumunda yönetmeliklerimize istinaden yapılması gereken tüm yasal prosedürleri de izleyerek Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mesleki Denetim Onayı’na sunulmuştur. Sunulan Proje 21 Eylül 2006 tarihi itibariyle yönetim kurulu kararı ile onaylanacaktır.

Yönetim Kurulumuz , Oda tarihinde ilk defa , Oda ile müelliflerin bir araya gelerek duyarlılıklardan ve binanın dönemsel kimliğinden karakteristik yapısından yola çıkılarak karşılıklı iletişim içerisinde olumlu bir sonuca ulaşılmasını, kentimiz ve değerlerimiz açısından önemli bir deneyim olarak değerlendirilmektedir.


Papazın Bağı

Bilindiği üzere 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli Papazın Bağı’nın karşı parselinde yer alan Uğur Mumcu Caddesi, 5464 ada 21 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Otopark yönetmeliğinin geçici 5.maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5.maddesinin f bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin açtığı ve şubemizin müdahil olduğu dava olumlu sonuçlanmıştır.

08.03.2006 tarihinde yapılan duruşma ile yürütme durdurulmuş, 17.03.2006 tarihinde alınan son karar ile hem 1/1000 ölçekli imar planında yapılan değişiklik hem de Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Otopark yönetmeliğinin geçici 5.maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5.maddesinin f bendi iptal edilmiştir. Söz konusu hukuksal süreçte Şubemizi destekleyen gazeteler ziyaret edilmiş ve teşekkür edilmiştir. Ağaçların kesildiği alanın kamu hizmetine sunulacağı yeşil alan haline gelmesi için Çankaya Belediyesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Ankaram Platformu bileşenlerinin de ortak katılımıyla yapılan basın toplantısında kampanya başlatılacağı basına ilan edilmiştir. İlk olarak da otopark olarak düşünülen alanın düzenlemesi için Çankaya Belediyesi çalışmalara başlamıştır.



9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı

Tüm Coğrafi, kronolojik, resmi, ideolojik ve politik çeşitlilik ile ‘öteki’ modernizmler üzerine odaklanacak olan 9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı 27-29 Eylül 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için www.docomomo.org.tr tıklayınız.


Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

9-13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmalarını sağlamak bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratmak için Türkiye Estetik Kongresi düzenlenmektedir. “Türkiye’de Estetik”   22-24 Kasım 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ; ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenecektir.
http://www.sanart.org.tr/congresses/TR/index_tr.htm adresinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.


 

Türkiye Sosyal Forumu

Düzenleyicileri arasında TMMOB'nin de bulunduğu Türkiye Sosyal Forumu 30 Eylül - 1 Ekim 2006 tarihlerinde İstanbul'da toplanacaktır. Toplantılar Darphane-i Amire (Gülhane), İstanbul Gazeteciler Cemiyeti (Cağaloğlu) ve İstanbul Tabip Odası'nın (Cağaloğlu) salonlarında yapılacaktır. TSF'de 60'dan fazla kurum ve çevrenin düzenlediği 41 seminer ve atölye düzenlenecektir. Sosyal Forum'da neoliberal küreselleşmeye ve savaşa, özelleştirmelere ve yoksulluğa, iklim değişikliğine ve çevrenin yok edilmesine, demokratik haklara saldırılara, cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa karşı "Başka Bir Dünya"nın nasıl yaratılacağı tartışılacaktır. TSF programına  www.sosyalforum.org/site/dosyalar/program.htm adresinden ulaşılabilir.


 

MİMARLIK HAFTASI 2006
Metamorfoz Ankara: Yitik Zamanların Kenti

Bilindiği üzere her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Konut Günü, bu günün bulunduğu hafta da Mimarlık Haftası olarak kutlanmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak her yıl Mimarlık Haftasını belirlenen temalar çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız. Bu sene 2–8 Ekim 2006 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Mimarlık Haftası etkinliklerimiz “metamorfoz” teması çerçevesinde Ankara’yı bir kez daha irdeleyecektir

Gerçekleştirilecek tüm etkinliklerden, salt dönüşümlerin / metamorfozun doğru anlaşılmasını değil, biteviye metamorfozlaşan / dönüşen Ankara’nın, geçmiş başkalaşımları ve olası tüm başkalaşımlarını masaya yatırmayı planlanmaktadır. Ancak, haftanın belki de en büyük amacı, Ankara kentinde yaşanan başkalaşımların ve metamorfozların salt doğal bir süreç değil, siyasi erk tarafından şekillendirildiğinin anlaşılmasıdır.

Bu bağlamda Ankara kentinin kültürel, sosyal, ekonomik hayatında yaşanan bu değişim ve dönüşüm 2006 Mimarlık Haftasında “metamorfoz” teması altında irdelenecektir. Tüm üyelerimizi bu süreçte bizimle olmaya davet ediyoruz.

Mimarlık Haftası 2006 programına www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Zafer Aldemir’i kaybettik

Mimarlar Odasına ve mimarlık ortamına büyük katkıları olan 6522 Sicil numaralı üyemiz Zafer Aldemir vefat etmiştir. Cenazesi 25.09.2006 Pazartesi öğle namazı ile birlikte Kocatepe Caminden kalkmıştır. Sevenlerine, ailesine ve tüm mimarlık ortamına başsağlığı dileriz.

 
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Taşlar – Düşler Kenti Diyarbakır

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi “Taşlar – Düşler Kenti Diyarbakır” temalı bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir. Kentin tarihi dokusunun kullanım ve müdahale yanlışlıkları ile yok oluşunun önüne geçebilmek; kültürel mirasın korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması için belgeler elde etmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi 17 Kasım 2006 tarihidir.




 

Valencia Del Mar, Juan Carlos I Marina Tasarımı Fikir Proje Yarışması

2007 senesinde İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenecek 32. Amerika Tekne Yarışları Kupası nedeniyle deniz kıyısı ve çevresinde yeni kentsel düzenlemeler uygulanması, deniz ve kentin buluşma noktası olan bu alanlara yeni açılımlar ve fonksiyonlar kazandırılması hedeflenmekte. Buradan hareketle düzenlenen uluslararası yarışma, tekne yarışları süresince de hizmet verecek, içinde Valencia kentinin eski liman fonksiyonlarını ve deniz bölgelerini kapsayan 350 000m2’lik bir alanın düzenlenmesi için fikir projeleri elde etmeyi hedefliyor. Yarışmaya katılmak için en son kayıt tarihi ise 31 Ekim 2006.


"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Mimarlık öğrencilerine açık olan yarışmanın amacı yapılarda çelik kullanımını teşvik ederek çelik kullanımı ile yaratıcı çözümler üretebilmeyi sağlamak. “H2Ouse – Suda Yaşam” olarak belirtilen yarışma temasından hareketle mimarlık öğrencilerinden ‘yükselen su seviyeleri ve sel tehdidi altında nasıl yaşanabileceği’ sorunsalına farklı ve özgün çözümler sunmaları bekleniyor. Tasarlanacak konutun farklı yaş ve yeterlilikteki insanların ulaşabileceği biçimde olması, tahmin edilemeyen su seviyelerinde de varlığını sürdürebilmesi bekleniyor. Bu tür bir yapının afet sonrası için dünyanın herhangi bir bölgesinde kullanılabilme olasılığı da göz önüne alınarak demonte edilebilir ya da yerel malzeme ve işçilik kullanılarak kolayca inşa edilebilir şekilde düşünülmesi isteniyor. Yarışmanın son teslim tarihi 18 Mayıs 2007.


Dünya Mimarlık Günü 2006 Afiş Yarışması Sonuçlandı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen Dünya Mimarlık Günü 2006 Afiş Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya, 256 afiş katılmış ve bu afiş tasarımları Ömer Durmaz, Deniz Dokgöz, Haluk Erkmen, İlker Özdel ve Tuğcan Güler'den oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 adet afiş eşdeğer başarı ödülüne değer bulunmuştur.