-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
-E-Bülten, yaz dönemi içerisinde onbeş günde bir hazırlanacaktır.

Ankara Kriz Masası Oluşturuluyor

Odamız, Ankara kent tarihine ve kültürel değerlerine karşı gerçekleştirilmekte olan yıkım ve projeleri takip etmek ve kamuoyuna duyurmak amacıyla profesyonel kadroların bulunduğu Ankara Kriz Masasını oluşturuyor. Kentlilerin de kentteki gelişmelere dair bilgileri ve sorunlarını aktarabileceği Ankara Kriz Masası aynı zamanda problemli alanlara dair kamuoyu oluşturmak hedefini de taşıyor. Daha detaylı bilgi pek yakında web sayfamızdan ve gazetelerden kamuoyuna duyurulacaktır.


 

E-Oda Projesi Eğitim Programı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak başlatmış olduğumuz Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi için kullanıcı eğitim programı oluşturulmuştur. Eğitim programına kayıtlar kısa süre içerisinde başlayacaktır. Eğitim yüz yüze öğretim yöntemi ile uygulamalı olarak 2 eğiticinin 8 kullanıcıya pratik bilgilerin uygulamalı olarak vermesi ile gerçekleştirilecektir. Üç bölümden oluşan eğitim, Temel Proje tanıtımı; [ MİM/ağ ] ve [ e-Büro ] uygulamalarını içermektedir. Toplam üç saat sürecek olan eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecektir. Şube Personelinin ve komisyon üyelerinin katıldığı eğitimler başlamıştır. E-Oda Projesi Eğitimi kayıtları http://mimag.mimarlarodasiankara.org/randevu/ adresinden yapılabilir.


Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değişiklik teklifi ile gündeme getirdiği, sonra Başbakanlık müdahalesi ile son şeklinin verildiği “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 22.06.2006 tarihli toplantısında, TMMOB’nin hiçbir önerisi kabul edilmeyerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile ilgili olarak TMMOB’den basın açıklaması ile tepki geldi. Söz konusu Basın Açıklamasına http://www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Keçiören Belediyesi Davasında Danıştay Onayı

Danıştay Birinci Daire’nin 2006/466 Esas, 2006/602 nolu kararında, 2004 yılı ve öncesi mimari proje müelliflerinden sicil durum belgesi istemeden yasal düzenlemelere aykırı olarak, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek suretiyle denetim görevini yapmamak eyleminden hakkında soruşturma izni istenen Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok ve Başkan Yardımcısı İbrahim Terzioğlu için şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının INS:05.06.248.3900 sayılı kararını “şikayet konusu eylemin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayandığının anlaşılmasından, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, yetkili merci tarafından dosya hazırlanarak ilgili Daireye gönderilmesi ve İçişleri Bakanlığının söz konusu kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


 

Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı

Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ne sevkedilen ve TBMM’nin ilgili Komisyonunda görüşülmeye başlanacak olan “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” ivedilikle Şubemiz gündemine alınmıştır. Şube görüşü oluşturmak üzere Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu çalışmaktadır. Yapılan Çalışmalar Mimarlar Odası Genel Merkezine iletilecektir.

 

Cumhuriyetin Tanıklarına Gece Yarısı Operasyonu
HAVAGAZI FABRİKASI

Cumhuriyetin ilk sanayi tesislerinden olan ve 1929 yılında inşaa edilen, “endüstri mirası” Havagazı Fabrikası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gece yarısı operasyonu ile 13.06.2006 tarihinde yıkılmaya başlandı.

1991 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan Ankara Havagazı Fabrikası’nın tescili EGO Genel Müdürlüğü ile TEDAŞ’ın başvuruları ile 26.05.2006 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kaldırılmıştır. EGO Genel Müdürlüğü, TEDAŞ ve Büyükşehir Belediyesinin ortak mülkiyetinde olan alandaki binaların yıkılması yönünde 1990’lı yılların başında da teşebbüste bulunulmuş, yıkım işlemlerini gerçekleştirilemeyeceği yönünde mahkeme kararı ile yıkım işlemleri sonlandırılmıştır.

14 Haziran 2006 tarihinde yapılan basın açıklaması ile birlikte Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu olağanüstü toplanmıştır. Şubemizin de katıldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden katılan yetkili Koruma Kurulunu yargı kararlarının aksine bir karar almamaları konusunda uyarmıştır.

Yargı kararına rağmen Koruma Kurulu aldıkları kararın yerinde olduğunu “korumaya değer birşey göremediklerini” belirtirlerken, aynı toplantıda yıkımın durdurulmasına ancak binanın tescilinin kaldırılmasının bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Koruma Kurulu Cuma günkü toplantıda kararlarlarından vazgeçmeyeceklerini kesinleştirdiler. Parseldeki tescil kararının kaldırılmamasına rağmen, yıkım yapılamayacağı yönünde yargı kararı olmasına rağmen, Koruma Kurulunun yıkım durdurma kararına rağmen bir kültür mirasımız daha açıkça ve hunharca katledildi.
Olgunlar Sokağı’nın Trafiğe Açılması Mahkeme Kararı ile Durduruldu

Şubemiz tarafından Olgunlar Sokağının araç trafiğine açılması kararı, kent merkezi ile ilgili yaya ve araç trafiği düşünülmeden acele ve kent bütününden bağımsız parçacı bir yaklaşımla alınan bir karar olarak değerlendirilmişti. Bu tür kararların yaya kullanımı yoğun alan sayılarının kent merkezlerinde arttırması gerekirken, elimizde olanların da kaybedilmesine neden olduğunu düşünüyoruz. Kentliler ve mimarlar olarak kent merkezinin alınan parçacı yaklaşımların her geçen gün çözümsüzlüğe mahkum edilmesini onaylamadığımızı ifade etmiştik.

Olgunlar Sokakta büfe ve dükkanları kaldırma ve sokağın tek yön olarak trafiğe açılması kararı alan Büyükşehir Belediyesine karşı işyeri bulunan 13 esnaf kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Geçtiğimiz süreçte Ankara 5. İdare Mahkemesi konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.


Yeni Sahne’de Söküm İşlemlerine Başlandı...

21 Haziran 2006 Çarşamba günü Yeni Sahne Tiyatrosunun içindeki kaplamalar sökülmeye başlandı…

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7. Maddesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınana kadar hiçbir fiziki müdahalede bulunulmaması kararına rağmen Türkiye Ormancılar Derneği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Üyesi bir mimarın verdiği bilirkişi raporuna göre söküm işlemlerine başlamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilen dilekçemiz cevaplandırılmış ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararına uyulması, aykırı uygulama varsa durdurulması kararı alınmıştır.

4 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantısında oldukça yoğun tartışmalar sonucunda Yeni Sahne Binasının tescillenmemesi yönünde bir karar çıkmıştır.


Atatürk Orman Çiftliği Yasası TBMM’den Geçti

9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi görüşülmüştür. Söz konusu kanun tasarısı ile birlikte “Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kanunla tahdit edilmiş bir kısmının yerel yönetimlere tashihi, kamu yararına daha uygun olacaktır.” ifadesi yer almakta, 10 yılı aşmamak şartıyla AOÇ arazisinin Büyükşehir Belediyesine tahsis edileceği ve kapalı tesis alanının %5’i geçmeyeceği ifade edilmekte idi. AOÇ alanının 52 milyon m2’lik bir alan olduğu düşünülürse, imara açmak üzere AOÇ alanının 2 milyon 600 bin m2’si Büyükşehir Belediyesinin ellerine bırakılmaktadır. Kanun teklifinde “kamu yararı” gözetilerek proje yapılacak bölgeler ücretsiz, diğer alanlar bedeli mukabilinde günün rayicine göre Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilebilir ve/veya intifa hakkı teslim edilebilir” denilmekteydi.

Bu kapsamda, 9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin ardından Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, 17 Mayıs 2006 tarihinde Şubemiz temsilcisinin de bulunduğu alt komisyonda görüşülmüştü.

Odaların ortak hareketi ile TBMM’de yapılan görüşmeler ve oluşturulan baskılar neticesinde, kanun oldukça değişmiştir. 21 Haziran 2006 tarihinde de Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yasanın son hali Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmıştır. Bu yasa ile birlikte de Atatürk Orman Çiftliği Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiştir.

TBMM’de kabul edilen yasaya göre, AOÇ sınırları içindeki arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın uygun görüşüyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapma yetkisine sahip olmuştur.

5 Temmuz 2006 tarihinde ise AOÇ yasası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Kemal Nehrozoğlu ile Şube başkanımız Nimet Özgönül’ün de katıldığı ANKARAM Platformu temsilcileri bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı Sezer’in onayını bekleyen AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa hakkında Platformumuzun çekinceleri ve endişeleri dile getirilmiştir. Sayın Nehrozoğlu, yasayı cümle cümle tartışarak ve inceleyerek yasanın hukuksal ve anayasal açıdan sorunlu yanlarının olup olmadığını tespit etmeye çalışmış, yasanın Cumhurbaşkanının da hukuk danışmanlarınca incelenmesinin ardından karar verileceğini ifade etmiştir.

Teoman Öztürk’ü Anma Etkinlikleri

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1973-1980 yılları arası Başkanlığını yapmış, mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer almış, TMMOB ile bütünleşmiş, örgütleşmiş olan Teoman Öztürk'ü ölümünün 12. yıldönümünde aşağıdaki etkinliklerle anıyoruz.

Tarih: 11 Temmuz 2006 Salı

Saat: 13:00 Teoman Öztürk'ün Anıt Mezarının Ziyareti (Karşıyaka Mezarlığı)
Saat:12:00 Araç Hareket (Mithatpaşa Cad. No:52 Çankaya Belediyesi Önü)
Saat: 18:00-21:00 Anma Etkinliği (Ankara Sanat Tiyatrosu, İzmir Cad. Ihlamur Sokak)
Saat: 18:00-18:30 Buluşma
Saat: 18:30-19:00 Sinevizyon Gösterimi-Müzik Dinletisi (Ahu Sağlam)
Saat: 19:00-21:00 Konuşmalar

“Küçük Ölçekli Sürdürülebilir Bir Spor Merkezi” Uluslararası Öğrenci Tasarım Yarışması
“The Commenwealth Association of Architects” tarafından düzenlenen yarışmanın amacı, yarışmacının tayin edeceği bir bölgede, yoksul bir topluluğa hizmet verecek bir spor merkezi tasarlamak. Kentsel ya da kırsal herhangi bir bölgede tasarlanabilecek olan spor merkezi önerisi spor için ayrılmış özel bir alan içinde düşünülebileceği gibi spor amaçlı bir dönüşümün gerçekleşebileceği bir alanda da yer alabilir. Yarışmaya gönderilen önerilerde, projenin içinde barındığı ortamla kurduğu etkileşim değerlendirilecek. Tasarlanacak merkezin, özellikle gençleri fiziksel aktiviteye ve spor yapmaya teşvik edecek nitelikte olması bekleniyor. Ayrıca önerilen projede, çevre halkını binayı kullanmaya teşvik edecek sosyal faaliyetlere de yer verilmesi isteniyor. Son teslim tarihi 10 Kasım 2006 olan yarışma ile ilgili detaylı bilgiye http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2458 adresinden ulaşabilirsiniz.
 

AR (Architectural Review) Uluslararası Genç Mimarlar Ödülü 2006

Her sene Architectural Review Dergisi tarafından düzenlenen Genç Mimarlar Ödülü, dünya çapında uygulanmış her türlü tasarımın katılımı ve değerlendirilmesi ile gerçekleşiyor. BU yıl bina ölçeğinden, iç mekan tasarımlarına, peyzaj projelerinden kentsel tasarım projelerine ve endüstriyel tasarım uygulamalarına kadar pek çok dalda verilecek olan ödüllere son başvuru tarihi 12 Eylül 2006. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2430.