Büyük Otel (Hasan Fehmi Ataç Apartmanı)

Ankara Palas

Sait Bektimur Evi

İkinci Büyük Millet Meclisi Binası

Etnografya Müzesi

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti

Ziraat Bankası Merkezi İdare Binası

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü

Halkevi

İnhisarlar (Tekel) Baş Müdürlüğü

II. Vakıf Apartmanı

Orduevi

Türkiye İş Bankası İdare Merkezi

İsmetpaşa Kız Enstitüsü

Divan-ı Muhasebat

Cumhurbaşkanlığı Köşkü

Merkez Bankası

Emlâk ve Eytam Bankası

Sergievi

Temyiz Mahkemesi

Orman Çiftliği Jandarma Karakolu

İlk Etibank

Su Süzgeci (Filtre İstasyonu)

Belediyeler (İller) Bankası

Gar Binası

Gar Gazinosu

Adliye Vekaleti (Adalet Bakanlığı)

Baraj Gazinosu

İnhisarlar Umum Müdürlüğü

Sümerbank

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü

T.B.M.M.

Cebeci Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Anıtkabir

Saraçoğlu Mahallesi

Ankara Belediyesi

Çocuk Esirgeme Kurumu Kira Apartmanı

Gazi Çiftliği İstasyon Binası

Hariciye Vekâleti Binası

Musikî Muallim Mektebi

Ticaret Lisesi

Ziraat Bankası Lojmanları

Gazi ve Latife Okulları

Erkan-ı Harbiye Reisliği Dairesi

Hariciye Köşkü

Hatay Apartmanı

Maliye Vekaleti

Milli Müdafaa Vekaleti

Osmanlı Bankası A.Ş. Ankara Şubesi

Tahıl Siloları

Yüksek Ziraat ve Baytar Enstitüsü

Orman Çiftliği PTT Binası

96 lar Apartmanı

Büyük Ankara Oteli

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Emek İşhanı

Orta Doğu Teknik Üniversiteleri

Türk Dil Kurumu

TSK Kız Öğrenci Yurdu

Türk Tarih Kurumu

Ulus İşhanı

Vali Konağı